ياداشت های پراکنده

سلام به دوستان مهربان ...

مطلب اينبار من ؛ ياداشتهای پراکنده است که امکان دارد به هم ربطی نداشته باشد ..

لطفا بخوانيد و نظر بدهيد که از کدوم ياداشت بيشتر خوشتان آمده .....

شروع..

هر چند در چيستان چينود در عبور از طردگاه آدمی

پيوندمان را خواهيم يافت

اما با آخرين خيالهايم ؛ تمام روياهای تو را پاسخی خواهم بود

آری پاسخی خواهم بود .

...........................................................

در اين عزلت صدای تو صدای آشنايی بود

به تو گفتم :

بيا تا من ؛ بهارم شو ؛ بهاريم کن

دلت لرزيد ؛ جوابم داد :

تو پاييز باش و خوابم کن .

..........................................................

زندگی پر از پروازهائيست که رهايی نيستند

سرم پر از خيالاتيست که انديشه نيستند

گلويم پر از زمزمه هائيست که آواز نيستند

شهر پر از آدمهائيست که ......................

..........................................................

کاروانسرا ؛ کاشانه نيست

بايد برويم

تا در خانه خويش خاک شويم

اول ؛ کاسه ای آب ؛ راه را بدرقه کرد

آخر ؛ يک خروار خاک .

........................................................

شعر ؛‌

اندوه گذشته است و

                             اميد آينده

و اينک بيا برای بودن

                            با انديشه ها

                                             کاشانه ای بر افرازيم

پيش از اينکه برای شب

                           با شعر و شعار

مشعلی بيفروزيم .

..................................................

حرف دارم

حرف دارم ؛‌

اگر رنگين کمان ؛ حرف آسمان است

اگر بنفشه ؛ حرف خاک است

تو هم حرف منی .

................................................

پرم از حيرتها ؛ عبرتها ؛ هجرتها

و در آخرين فرصت برق می زند به چشمانم

و قصرم آکنده از نيمه شب

به ديار دور نور در سفرم

و قصرم انباشته از سکوت

به شهر آواز و صدا در سفرم .

و شرح حالم اکنون اين است :

برق می زندم عقل

                          آتش می زندم عشق

                                                        خاک می کندم هستی .

...............................................

آخر ...

در آن سراب ها و شراب ها

در اين سازها و سوزها ؛ نازها و نيازها

اثری از تو می بينم

دريغ که تنها اثرت آن عشق بود

آنهم که شبی بر ورقی واگذار کردی و رفتی .

عشق و عاشق و معشوق

يکی می شوند ؛ زيرا يکی بوده و يکی هستند


/ 0 نظر / 15 بازدید